Unicron.com: Transformers Collector Site

Lukis Bros Transformers Collector Site

Ark Playset

Nemesis Prime Written by perceptor@unicron.com 1341
Kenzan (Kuromusha Version, TRU Exclusive) Written by perceptor@unicron.com 1270
G26 Optimus Prime EX Triple Changer Written by perceptor@unicron.com 2589
G25 Black Leo Prime Written by perceptor@unicron.com 1438
G24 Botshots Samurai Sword Team (Kenzan, Jinbu, Ganoh) Written by perceptor@unicron.com 1696
G23 Dragotron Saishū Keitai Written by perceptor@unicron.com 2944
G22 Hunter Arcee Written by perceptor@unicron.com 1786
G21 Judora Written by perceptor@unicron.com 1656
G20 Sensuimaru Written by perceptor@unicron.com 6664
G19 Hunter Ratchet Written by perceptor@unicron.com 1389